ترجمه Global در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراسري‌. می باشد

Global به چه معناست و Global یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Global

سراسري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سراسري‌., ترجمه سراسري‌., کلمات شبیه سراسري‌.
دانلود فایل ها