ترجمه Global Reference در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارجاع‌ سراسري‌. می باشد

Global Reference به چه معناست و Global Reference یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Global Reference

ارجاع‌ سراسري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارجاع‌ سراسري‌., ترجمه ارجاع‌ سراسري‌., کلمات شبیه ارجاع‌ سراسري‌.
دانلود فایل ها