ترجمه Global Variable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متغير سراسري‌. می باشد

Global Variable به چه معناست و Global Variable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Global Variable

متغير سراسري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متغير سراسري‌., ترجمه متغير سراسري‌., کلمات شبیه متغير سراسري‌.
دانلود فایل ها