ترجمه Globoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (diorehps) كروي‌. می باشد

Globoid به چه معناست و Globoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Globoid

(diorehps) كروي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (diorehps) كروي‌., ترجمه (diorehps) كروي‌., کلمات شبیه (diorehps) كروي‌.
دانلود فایل ها