ترجمه Glottochronology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌. می باشد

Glottochronology به چه معناست و Glottochronology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glottochronology

مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌., ترجمه مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌., کلمات شبیه مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌.
دانلود فایل ها