ترجمه Gluten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد. می باشد

Gluten به چه معناست و Gluten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gluten

شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد. به خارجی , ریشه انگلیسی شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد., ترجمه شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد., کلمات شبیه شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد.
دانلود فایل ها