ترجمه Glycerin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lorecylg=) گليسيرين‌. می باشد

Glycerin به چه معناست و Glycerin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glycerin

(lorecylg=) گليسيرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lorecylg=) گليسيرين‌., ترجمه (lorecylg=) گليسيرين‌., کلمات شبیه (lorecylg=) گليسيرين‌.
دانلود فایل ها