ترجمه Go To در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفتن‌,اسم‌ مصدر می باشد

Go To به چه معناست و Go To یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Go To

رفتن‌,اسم‌ مصدر به خارجی , ریشه انگلیسی رفتن‌,اسم‌ مصدر, ترجمه رفتن‌,اسم‌ مصدر, کلمات شبیه رفتن‌,اسم‌ مصدر
دانلود فایل ها