ترجمه Godchild در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌ می باشد

Godchild به چه معناست و Godchild یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godchild

ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌, ترجمه ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌, کلمات شبیه ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌
دانلود فایل ها