ترجمه Godling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خداي‌ كوچك‌. می باشد

Godling به چه معناست و Godling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godling

خداي‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خداي‌ كوچك‌., ترجمه خداي‌ كوچك‌., کلمات شبیه خداي‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها