ترجمه Godwit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌). می باشد

Godwit به چه معناست و Godwit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godwit

(ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌)., ترجمه (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌).
دانلود فایل ها