ترجمه Goldbrick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود می باشد

Goldbrick به چه معناست و Goldbrick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goldbrick

جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود, ترجمه جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود, کلمات شبیه جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود
دانلود فایل ها