ترجمه Goldstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جام‌ ط‌لايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جامي‌ كه‌ توسط‌ اجسام‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ پولك‌ كاري‌

Goldstone به چه معناست و Goldstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goldstone

جام‌ ط‌لايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جام‌ ط‌لايي‌, ترجمه جام‌ ط‌لايي‌, کلمات شبیه جام‌ ط‌لايي‌ , جامي‌ كه‌ توسط‌ اجسام‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ پولك‌ كاري‌ به لاتین
دانلود فایل ها