ترجمه Goliard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌ می باشد

Goliard به چه معناست و Goliard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goliard

دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌, ترجمه دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌, کلمات شبیه دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌
دانلود فایل ها