ترجمه Gomphosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متحرك‌. می باشد

Gomphosis به چه معناست و Gomphosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gomphosis

متحرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متحرك‌., ترجمه متحرك‌., کلمات شبیه متحرك‌.
دانلود فایل ها