ترجمه Gondola در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌ می باشد

Gondola به چه معناست و Gondola یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gondola

نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌, ترجمه نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌, کلمات شبیه نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌
دانلود فایل ها