ترجمه Gonidium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌ می باشد

Gonidium به چه معناست و Gonidium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gonidium

(گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌
دانلود فایل ها