ترجمه Gonidium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ها. می باشد

Gonidium به چه معناست و Gonidium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gonidium

ها. به خارجی , ریشه انگلیسی ها., ترجمه ها., کلمات شبیه ها.
دانلود فایل ها