ترجمه Googol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌. می باشد

Googol به چه معناست و Googol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Googol

عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌., ترجمه عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌., کلمات شبیه عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌.
دانلود فایل ها