ترجمه Gooseflesh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌. می باشد

Gooseflesh به چه معناست و Gooseflesh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gooseflesh

دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌., ترجمه دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌., کلمات شبیه دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌.
دانلود فایل ها