ترجمه Gorgonzola در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ پنير چرب‌. می باشد

Gorgonzola به چه معناست و Gorgonzola یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gorgonzola

نوعي‌ پنير چرب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ پنير چرب‌., ترجمه نوعي‌ پنير چرب‌., کلمات شبیه نوعي‌ پنير چرب‌.
دانلود فایل ها