ترجمه Gotten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg. می باشد

Gotten به چه معناست و Gotten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gotten

اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg. به خارجی , ریشه انگلیسی اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg., ترجمه اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg., کلمات شبیه اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg.
دانلود فایل ها