ترجمه Governing Body در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيئت‌ حاكمه‌. می باشد

Governing Body به چه معناست و Governing Body یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Governing Body

هيئت‌ حاكمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هيئت‌ حاكمه‌., ترجمه هيئت‌ حاكمه‌., کلمات شبیه هيئت‌ حاكمه‌.
دانلود فایل ها