ترجمه Goy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elitneg) غير يهودي‌. می باشد

Goy به چه معناست و Goy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goy

(elitneg) غير يهودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (elitneg) غير يهودي‌., ترجمه (elitneg) غير يهودي‌., کلمات شبیه (elitneg) غير يهودي‌.
دانلود فایل ها