ترجمه Gradate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌. می باشد

Gradate به چه معناست و Gradate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gradate

تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌., ترجمه تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌., کلمات شبیه تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌.
دانلود فایل ها