ترجمه Grader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌ می باشد

Grader به چه معناست و Grader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grader

كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌, ترجمه كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌, کلمات شبیه كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌
دانلود فایل ها