ترجمه Grader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانش‌ اموز. می باشد

Grader به چه معناست و Grader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grader

دانش‌ اموز. به خارجی , ریشه انگلیسی دانش‌ اموز., ترجمه دانش‌ اموز., کلمات شبیه دانش‌ اموز.
دانلود فایل ها