ترجمه Gradus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌. می باشد

Gradus به چه معناست و Gradus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gradus

سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌., ترجمه سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌., کلمات شبیه سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌.
دانلود فایل ها