ترجمه Graffito در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد. می باشد

Graffito به چه معناست و Graffito یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graffito

حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد., ترجمه حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد., کلمات شبیه حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد.
دانلود فایل ها