ترجمه Gram Molecule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ملكول‌ گرم‌. می باشد

Gram Molecule به چه معناست و Gram Molecule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gram Molecule

(ش‌.) ملكول‌ گرم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ملكول‌ گرم‌., ترجمه (ش‌.) ملكول‌ گرم‌., کلمات شبیه (ش‌.) ملكول‌ گرم‌.
دانلود فایل ها