ترجمه Grammar School در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدرسه‌ابتدايي‌. می باشد

Grammar School به چه معناست و Grammar School یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grammar School

مدرسه‌ابتدايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدرسه‌ابتدايي‌., ترجمه مدرسه‌ابتدايي‌., کلمات شبیه مدرسه‌ابتدايي‌.
دانلود فایل ها