ترجمه Grand Duke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌). می باشد

Grand Duke به چه معناست و Grand Duke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grand Duke

دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌)., ترجمه دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌)., کلمات شبیه دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌).
دانلود فایل ها