ترجمه Grapho در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌. می باشد

Grapho به چه معناست و Grapho یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grapho

پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌., ترجمه پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌., کلمات شبیه پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌.
دانلود فایل ها