ترجمه Graphology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ شناسي‌. می باشد

Graphology به چه معناست و Graphology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graphology

خط‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ شناسي‌., ترجمه خط‌ شناسي‌., کلمات شبیه خط‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها