ترجمه Grass Tree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌. می باشد

Grass Tree به چه معناست و Grass Tree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grass Tree

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌.
دانلود فایل ها