ترجمه Gravitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمايل‌ شدن‌

Gravitate به چه معناست و Gravitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravitate

بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌, ترجمه بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌, کلمات شبیه بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌ , متمايل‌ شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها