ترجمه Gray Trout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا. می باشد

Gray Trout به چه معناست و Gray Trout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gray Trout

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا., ترجمه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا.
دانلود فایل ها