ترجمه Greasewood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌. می باشد

Greasewood به چه معناست و Greasewood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greasewood

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌.
دانلود فایل ها