ترجمه Green Manure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميشوند. می باشد

Green Manure به چه معناست و Green Manure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Green Manure

ميشوند. به خارجی , ریشه انگلیسی ميشوند., ترجمه ميشوند., کلمات شبیه ميشوند.
دانلود فایل ها