ترجمه Green Thumbed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد. می باشد

Green Thumbed به چه معناست و Green Thumbed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Green Thumbed

كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد., ترجمه كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد., کلمات شبیه كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد.
دانلود فایل ها