ترجمه Greengage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گوجه‌. می باشد

Greengage به چه معناست و Greengage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greengage

(گ‌.ش‌.) گوجه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گوجه‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گوجه‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گوجه‌.
دانلود فایل ها