ترجمه Greenish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمايل‌ به‌ سبز. می باشد

Greenish به چه معناست و Greenish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greenish

متمايل‌ به‌ سبز. به خارجی , ریشه انگلیسی متمايل‌ به‌ سبز., ترجمه متمايل‌ به‌ سبز., کلمات شبیه متمايل‌ به‌ سبز.
دانلود فایل ها