ترجمه Greenroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌ می باشد

Greenroom به چه معناست و Greenroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greenroom

(در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌, ترجمه (در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌, کلمات شبیه (در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران‌
دانلود فایل ها