ترجمه Grillage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌ می باشد

Grillage به چه معناست و Grillage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grillage

شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌, ترجمه شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌, کلمات شبیه شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌
دانلود فایل ها