ترجمه Grounder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزمين‌ مي‌اندازد. می باشد

Grounder به چه معناست و Grounder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grounder

بزمين‌ مي‌اندازد. به خارجی , ریشه انگلیسی بزمين‌ مي‌اندازد., ترجمه بزمين‌ مي‌اندازد., کلمات شبیه بزمين‌ مي‌اندازد.
دانلود فایل ها