ترجمه Group Dynamics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌. می باشد

Group Dynamics به چه معناست و Group Dynamics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Group Dynamics

مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌., ترجمه مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌., کلمات شبیه مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌.
دانلود فایل ها