ترجمه Guard Cell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند. می باشد

Guard Cell به چه معناست و Guard Cell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guard Cell

(تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند. به خارجی , ریشه انگلیسی (تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند., ترجمه (تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند., کلمات شبیه (تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند.
دانلود فایل ها