ترجمه Guard Cell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ می باشد

Guard Cell به چه معناست و Guard Cell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guard Cell

(گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ, ترجمه (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ
دانلود فایل ها