ترجمه Guelder Rose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) بداغ‌. می باشد

Guelder Rose به چه معناست و Guelder Rose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guelder Rose

(گ‌.ش‌.) بداغ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) بداغ‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) بداغ‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) بداغ‌.
دانلود فایل ها