خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24072 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24072','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24072 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gugu به فارسی

ترجمه Gugu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) فيليپيني‌. می باشد

Gugu به چه معناست و Gugu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gugu

(ز.ع‌.) فيليپيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) فيليپيني‌., ترجمه (ز.ع‌.) فيليپيني‌., کلمات شبیه (ز.ع‌.) فيليپيني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: